Per què només hi ha un 7'5% de referents femenins en els llibres de text? / ¿Por qué sólo hay un 7'5% de referentes femeninos en los libros de texto?

Per què només hi ha un 7'5% de referents femenins en els llibres de text? / ¿Por qué sólo hay un 7'5% de referentes femeninos en los libros de texto?

Les referències a dones rellevants en els llibres de text de l'ESO és de només el 7'5% segons l'estudi realitzat per Ana López-Navajas (Universitat de València). Per la realització de l'estudi es van analitzar 115 llibres de 19 assignatures diferents de tota l'ESO, establint 5.527 persones de referència esmentades.

Des d'ENGINY-era animem a les persones autores dels llibres de text i a les editorials a canviar aquests percentatges i a recuperar el paper de la dona de l'oblit donant llum a totes aquelles dones tecnòlogues, científiques, inventores, ... que han estat, i estan encara essent, oblidades del passat i del present, per tal que les noves generacions tinguin referents vàlids i de mèrits d'ambdós gèneres.


Las referencias a mujeres relevantes en los libros de texto de la ESO es de sólo el 7'5% según el estudio realizado por Ana López-Navajas (Universidad de Valencia). Para la realización del estudio se analizaron 115 libros de 19 asignaturas diferentes de toda la ESO, estableciendo 5.527 personas de referencia mencionadas.

Desde ENGINY-era animamos a las personas autoras de los libros de texto y en las editoriales a cambiar estos porcentajes y recuperar el papel de la mujer del olvido dando luz a todas aquellas mujeres tecnólogas, científicas, inventoras, ... que han estado, y están todavía siendo, olvidadas del pasado y del presente, para que las nuevas generaciones tengan referentes válidos y de méritos de ambos géneros.


Font / Fuente:

Análisis de la ausencia de las mujeres en los manuales de la ESO: una genealogía de conocimiento ocultada de Ana López-Navajas. Estudio realizado en el marco de un proyecto TRACE Las mujeres en los contenidos de la ESO (PET2008-0293), desarrollado por la Universitat de València y cofinanciado por el Instituto de la Mujer del Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Ciencia e Innovación.

https://www.educacionyfp.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulos363/re36312.pdf?documentId=0901e72b817fcfba


Foto de Andrea Piacquadio de PexelsTornar a notícies